Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW GOLIK TRANSPORT z siedzibą w Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice w skład której wchodzą:
  • GOLIK TRANSPORT SP. Z O. O. SP. K., Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice,
  • GOLIK TRANSPORT SP. Z O. O., Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice,
  • USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE EWA GOLIK, SEBASTIAN GOLIK SP. J., Boszkowo-Letnisko, ul. Jasna 4, 64-140 Włoszakowice.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • świadczenia usług transportowo - spedycyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Kategoria danych osobowych to dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe, dane adresowe, dane służbowe, nr rachunków bankowych, dane ewidencyjne i rejestrowe, nr rejestracyjne, nr dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, nr prawa jazdy kierowcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczyciele, firmy transportowe, spedytorzy, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki i podmioty z nami współpracujące.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania obowiązku prawnego Administratora.
 7. Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub ze źródeł powszechnie dostępnych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
  • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy oraz wykonanie usługi.